Všeobecné zmluvné podmienky

1. Zabezpečenie kurzu.

Katarína Gráčiková, Malý plavec s.r.o. (Organizátor) garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorova trénerov plávania, v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. Počas kurzu za dieťa zodpovedá rodič a dieťa môže kurz navštevovať len v sprievode rodiča, alebo v sprievode dospelej osoby, rodičom poverenej, ktorú je rodič dieťaťa povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tejto prihlášky, alebo po dohode s inštruktorom bez sprievodu rodiča. Organizátor neručí za škody na zdraví spôsobené v priestoroch bazéna. 

2. Cena kurzu.

Účastník kurzu zaplatí poplatok za kurz podľa platného cenníka pre dané obdobie bankovým prevodom na účet a to najneskôr pred začatím kurzu. Organizátor si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o kurze, ak účastník v danom termíne neuhradí poplatok. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť úvodnej hodiny, vopred oznámi túto skutočnosť telefonicky, osobne alebo písomnou formou. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o kurze a uvoľnené miesto ponúknuť inému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti v kurze. 

3. Náhrady za vymeškané lekcie.

  • Účastník má nárok na náhradu za vymeškané lekcie z mesačného kurzu zo zdravotných, alebo vážnych rodinných dôvodov. Nahrádzať sa môžu len tie lekcie, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené. Náhradné hodiny platia len v dohodnutých kurzoch.                         
  • Po zahájení kurzu sa peniaze nevracajú, ani neprevádzajú do prípadného ďalšieho kurzu. Ospravedlnenú lekciu je možné po dohovore nahradiť, a to najneskôr do jedného mesiaca od dňa kedy sa konala ospravedlnená lekcia.Po uplynutí tejto doby nárok na náhradu zaniká. Ak nie je dohoda medzi inštruktorom a rodičom iná. 
  • Ospravedlniť je možné dieťa dopredu, predchádzajúci deň pred plánovanou lekciou, alebo v deň lekcie najneskôr do 7.30 ráno Ak bola lekcia ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká a lekcia prepadá. Ospravedlňovať je možné telefonicky, krátkou textovou správou (sms), mailom, prípadne aj osobne. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu.
  • Náhrada za naplanovanú náhradnu hodinu nie je možná. V prípade že dohodnutá náhradná lekcia nebola absolvovaná, považuje sa za využitú.
  • Plánovanú absenciu (dovolenka) je možné si nahradiť aj dopredu. 
  • Termín náhrad za riadne ospravedlnené lekcie si rodičia dohovárajú cez sms alebo e-­‐mailom. 
  • Náhradnej lekcie je možné zúčastniť sa len po jej prechádzajúcom objednaní.   
  • V prípade odmietnutia ponuky maximálne dvoch náhradných termínov, nárok na čerpanie náhrady prepadá. 
  • Náhradné lekcie sú službou plaveckej školy, nie však jej povinnosťou, a v prípade nesplnenia uvedených podmienok, nevzniká právny nárok na výber náhradných lekcií, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvovanú lekciu.  

4. Správanie sa počas kurzu.    

Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať  bezpečnostné a hygienické predpisy prevádzokovateľa priestorov. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom písomnom upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného poplatku. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu. 

5. Záverečné ustanovenie

Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu, Kataríne Gráčikovej, Malý plavec s.r.o., sídlom Hurbanova 1, 955 01 Topoľčany, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na plavecký kurz a tiež fotografií alebo videa z plaveckého kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Katarína Gráčiková, Malý plavec s.r.o. je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z kurzov spracovávať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu,odvolať.
Tieto podmienky účasti platia od 1.9.2013 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na plavecký kurz. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po skončení kurzu. 

Zaplatením kurzu účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Súčasne potvrdzuje, že účastník kurzu je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať  kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Súčasne mu nie je známe, že účastník v poslednom týždni prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli infekčnou chorobou.Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka z kurzu bez nároku navrátenie kurzovného.