Všeobecné zmluvné podmienky


 • 1. Zabezpečenie kurzu.

 • Katarína Gráčiková (Organizátor) garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorova trénerov plávania, v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. Počas kurzu za dieťa zodpovedá rodič a dieťa môže kurz navštevovať len v sprievode rodiča, alebo v sprievode dospelej osoby, rodičom poverenej, ktorú je rodič dieťaťa povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tejto prihlášky, alebo po dohode s inštruktorom bez sprievodu rodiča. Organizátor neručí za škody na zdraví spôsobené v priestoroch bazéna. 
 • 2. Cena kurzu.

 • Účastník kurzu zaplatí poplatok za kurz podľa platného cenníka pre dané obdobie bankovým prevodom na účet 2912574209/1100, a to najneskôr 3 dní pred začatím kurzu. Organizátor si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o kurze, ak účastník v danom termíne neuhradí poplatok. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť úvodnej hodiny, vopred oznámi túto skutočnosť telefonicky, osobne alebo písomnou formou. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o kurze a uvoľnené miesto ponúknuť inému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti v kurze. 
 • 3. Náhrady za vymeškané lekcie.

 • Účastník má nárok na náhradu za dve vymeškané lekcie z mesačného kurzu zo zdravotných, alebo vážnych rodinných dôvodov. Nahrádzať sa môžu len tie lekcie, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené.                          
 • Po zahájení kurzu sa peniaze nevracajú, ani neprevádzajú do prípadného ďalšieho kurzu. Ospravedlnenú lekciu je možné po dohovore nahradiť, a to najneskôr do jedného mesiaca od dňa kedy sa konala ospravedlnená lekcia.Po uplynutí tejto doby nárok na náhradu zaniká. Ak nie je dohoda medzi inštruktorom a rodičom iná. 
 • Ospravedlniť je možné dieťa vždy dopredu, predchádzajúci deň pred plánovanou lekciou, alebo v deň lekcie najneskôr do 12 hodiny doobeda. Ak bola lekcia ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká a lekcia prepadá. Ospravedlňovať je možné telefonicky, krátkou textovou správou (sms), mailom, prípadne aj osobne. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu.
 • Náhrada za naplanovanú náhradnu hodinu nie je možná. V prípade že dohodnutá náhradná lekcia nebola absolvovaná, považuje sa za využitú.
 • Plánovanú absenciu (dovolenka) je možné si nahradiť aj dopredu. 
 • Termín náhrad za riadne ospravedlnené lekcie si rodičia dohovárajú telefonicky alebo e-­‐mailom. 
 • Náhradnej lekcie je možné zúčastniť sa len po jej prechádzajúcom objednaní.   
 • V prípade odmietnutia ponuky maximálne dvoch náhradných termínov, nárok na čerpanie náhrady prepadá. 
 • Náhradné lekcie sú službou plaveckej školy, nie však jej povinnosťou, a v prípade nesplnenia uvedených podmienok, nevzniká právny nárok na výber náhradných lekcií, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvovanú lekciu.  
 • 4. Správanie sa počas kurzu.    

 • Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať  bezpečnostné a hygienické predpisy prevádzokovateľa priestorov. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom písomnom upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného poplatku. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu. 
 • 5. Záverečné ustanovenie

 • Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu, Kataríne Gráčikovej, sídlom Ľ. Fullu 2526/27, 955 03 Topoľčany, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na plavecký kurz a tiež fotografií alebo videa z plaveckého kurzu, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Katarína Gráčiková je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z kurzov spracovávať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu,odvolať.
  Tieto podmienky účasti platia od 1.9.2013 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na plavecký kurz. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po skončení kurzu. 
 • Zaplatením kurzu účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Súčasne potvrdzuje, že účastník kurzu je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať  kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Súčasne mu nie je známe, že účastník v poslednom týždni prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli infekčnou chorobou.Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka z kurzu bez nároku navrátenie kurzovného.